Adatvédelmi tájékoztató

1.       Bevezető

A ConnAct nevében Dudvai János egyéni vállalkozó (székhelye: 1165 Budapest Újszász utca 45/B. B. ép. II.lph. III./3.) (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő” vagy „ConnAct”) tevékenysége által érintett személyekkel kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. A jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A jelen Tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”),
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

2.       A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosulását, megváltoztatását, jogosulatlan továbbítását, közlését, nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.       Az Adatkezelő személye és elérhetőségei

Név: Dudvai János e.v.

Cím: 1165 Budapest Újszász utca 45/B. B. ép. II.lph. III./3.

Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest XVI. kerületi Hivatal

Nyilvántartási szám:42797462

Adószám: 67042294-1-42

Weboldal: https://connact.hu

E-mail: info@connact.hu

Telefon: +36703603937

Adatvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó: Dudvai János, elérhetőségeit lásd fent.

4.       Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

  • Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?
  •  A szerződések teljesítése és a szerződés teljesítése során eljáró képviselők adatainak kezelése, a ConnAct által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) megrendeléseinek, webshopban történő vásárlás, valamint az ezzel kapcsolatban létrejövő szerződések teljesítése céljából. Ez kiterjed a termékvásárlással kapcsolatos, valamint a ConnAct szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos szerződések teljesítésére. További információkat szolgáltatásainkról a weboldalon és az ÁSZF-ben talál. A szerződés teljesítése, valamint szolgáltatásaink nyújtása során szükséges lehet továbbá, hogy Önt ezzel kapcsolatban megkeressük (pl. ajánlat adása, szolgáltatásokkal kapcsolatos segítségnyújtás), ideértve azt is, ha a kapcsolatfelvétel az Ön kezdeményezésére történik.
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?A ConnAct a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert azok az ÁSZF, mint az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) b) pontja). Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, végzi el regisztrációját, illetve adja le a ConnAct szolgáltatásainak igénybevételére irányuló megrendelést, és folytat a ConnAct szerződéseinek igénybevételével kapcsolatos kommunikációt, úgy az Ön adatait a ConnAct saját és ezen Ön által képviselt fél (a ConnAct szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján, az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: a ConnAct és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése. Mindemellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a ConnAct kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (ideértve adott esetben az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét) és lakcímet.  
Köteles Ön megadni az adatait?Ön szabadon dönthet a ConnAct szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos, Weboldalon történő regisztráció elvégzéséről, valamint megrendelések leadásáról. Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok kezelése hiányában a szerződés létrehozatalára az Ön, valamint az Ön által képviselt fél és a ConnAct között nincs lehetőség, valamint azt a ConnAct nem is képes teljesíteni. Ezen felül a ConnAct az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál. A fentiek alapján tehát, amennyiben Ön a https://connact.hu weboldalt használja, illetve hozzájárul a közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez, a személyes adatai rögzítésre és megőrzésre kerülnek.
Milyen adatokat kezelünk?Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön, valamint az Ön által képviselt jogi személy adatait (ideértve a weboldalon történő regisztráció során megadott, valamint a fiókjában rögzített, esetlegesen a későbbiekben módosított adatokat), így különösen: az Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy nevét, megjelenítendő nevét, e-mail címét, jelszavát, számlázási és szállítási adatait.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésére figyelemmel, ugyanis ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Amennyiben az adatai a ConnAct irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).   Amennyiben az adatai a ConnActra irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a ConnAct és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?A ConnAct könyvelési szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó partnere, a Praxis Kft. (cím: 1163 Budapest, Kőszál utca 9.) részére, amely a megrendelésekben, számlákon, szerződésekben lévő személyes adatokhoz rendelkezik hozzáféréssel. 
  • Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?Az Adatkezelő hírlevelére feliratkozók részére történő hírlevél-küldés.
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az érintett. Az érintett jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni (a hírlevélről történő leiratkozás), amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.   A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem képes hírlevelet küldeni az érintett részére.
Köteles Ön megadni az adatait?Ön nem köteles megadni személyes adatait és feliratkozni a hírlevélre, azonban a feliratkozás során adatai megadásának hiányában vagy hozzájárulása visszavonása esetén az Adatkezelő nem képes hírlevelet küldeni Önnek.
Milyen adatokat kezelünk?A hírlevél küldésére vonatkozó feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, felhasználónév, e-mail cím, érdeklődési kör, amellyel kapcsolatban hírleveleket szeretne kapni.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Az Ön adatait a hozzájárulása visszavonásáig (hírlevélről való leiratkozásig) kezeljük.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?Az Adatkezelő hírlevél szolgáltató adatfeldolgozó partnere, a    Mailchimp Co. / weboldal: https://mailchimp.com. A hírlevél szolgáltatás rajta keresztül történik, melyben a név és a email cím kerül megadásra. Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatása kapcsán az adatok további harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
  • Tréningekkel, Workshopokkal, Csapatépítőkkel (a továbbiakban: Rendezvényekkel) kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?A Rendezvényen történő részvétel biztosítása.
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), amelyet a Rendezvényre történő jelentkezéssel ad meg. Az érintett jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.   Amennyiben az érintett valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az őt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek ő a vezető tisztségviselője) nevében vesz részt a Rendezvényen, úgy az érintett adatait az Adatkezelő saját és ezen érintett által képviselt fél (az Adatkezelő szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos szakmai, üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A Rendezvényen részt vevő előadók esetén az adatkezelés – amennyiben az érintettel közvetlenül köt szerződést előadás tartására az Adatkezelő – az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja). Egyéb esetben az adatkezelés a fentiek szerint az érintett hozzájárulásán (magánszemély résztvevők), vagy az Adatkezelő és esetleges partnere jogos szakmai, üzleti érdekén (jogi személyek vagy egyéb szervezetek nevében eljáró résztvevők) alapul.   Hangsúlyozandó, hogy a Rendezvényen az Adatkezelő vagy megbízásából eljáró más személy felvételeket (ideértve kép-, videó-, illetve hangfelvételt a rendezvény jellege szerint) készíthet a résztvevőkről. A fenti felvételek elkészítése és felhasználása az érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) történik, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvételek esetén pedig az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a Rendezvény népszerűsítése, valamint az Adatkezelő tevékenységének minél szélesebb körű megismertetése, az Adatkezelő szakmai hírnevének növelése.
Köteles Ön megadni az adatait?Ön nem köteles megadni személyes adatait, azonban ennek hiányában a Rendezvényen történő részvétele adott esetben nem biztosítható, illetve az Önnel való kapcsolattartás akadályokba ütközhet. Ön – a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvételek körét ide nem értve – ugyancsak nem köteles hozzájárulni az Önről való felvételek elkészítéséhez és felhasználásához, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvételek esetén pedig tiltakozhat a felvételek elkészítése és felhasználása ellen (GDPR 21. cikk). Az Adatkezelő hangsúlyozza, hogy „tömegfelvételnek” a gyakorlatban olyan felvételek minősülnek, amelyen emberek sokasága jelenik meg, és azon az érintettek nem egyedi szereplőként, hanem a tömeg részeiként jelennek meg (például: a rendezvény résztvevőinek jelentős részéről készült csoportkép). Nyilvános közéleti szereplésnek minősülhet például egy nagy nyilvánosság (például: számos ember, valamennyi rendezvényen vagy az adott előadáson, rendezvény-panelen résztvevő személy) előtt önkéntesen elmondott beszéd.
Milyen adatokat kezelünk?Az Ön neve és e-mail címe, valamint az Ön által a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatban önkéntesen megadott egyéb adatok (ideértve különösen az Ön Rendezvényre vonatkozó kapcsolattartással kapcsolatos telefonszámát, valamint a rendezvény jellege szerint az Önt érdeklő, Ön által megjelölt előadásokat, témákat, ezek időpontját). Amennyiben Ön a Rendezvényen előadóként vagy egyéb hasonló résztvevőként (például: panelbeszélgetés résztvevője, moderátora) szerepel, úgy az Önnel vagy az Ön által képviselt jogi személlyel vagy egyéb szervezettel kötendő szerződésben vagy részvétele kapcsán az Adatkezelővel folytatott kommunikáció során egyéb adatai is megadásra kerülhetnek (például: részvételi tematikával, előadással, számlázási és kifizetési adatokkal kapcsolatos adatok).
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Az Ön adatait a hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában a rendezvény végét követő 1 évig kezeljük, az esetleges Rendezvénnyel kapcsolatos panaszok, kifogások, visszajelzések nyomon követése céljából (például: Rendezvényen felejtett tárgyak megtalálásának segítése). Az Önről készült felvételeket hozzájárulása visszavonásáig, illetve tiltakozási jogának alappal történő gyakorlásáig kezeljük. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a fenti felvételekről más személyek is másolatot készíthetnek (például: szóróanyagokban, honlapon, nyomtatott vagy elektronikus sajtóban megjelenő felvételek), amelyeket az Adatkezelő nem feltétlenül képes ellenőrizni.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?Az Adatkezelő rendezvényszervező, valamint promóciós tevékenységét támogató, illetve felvétel-készítésben segítséget nyújtó partnerei. Ezek köréről az Adatkezelő az adott Rendezvény kapcsán nyújt bővebb tájékoztatást.
  • Az Adatkezelőhöz érkező megkeresésekkel, valamint panaszokkal kapcsolatos adatkezelés, igényérvényesítés
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések (például: az Adatkezelő tevékenységeivel kapcsolatos érdeklődés), valamint panaszok, esetleges megjegyzések megválaszolása, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése (követelések kezelése).
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: az Adatkezelő részére küldött megkeresések, érdeklődések kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, az Adatkezelő igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, kintlévőségei kezelése. A fogyasztói panaszok kezelése esetén: az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. § szakaszával összhangban a panaszkezeléssel, fogyasztói panaszok megválaszolásával, valamint a fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példányának megőrzésével kapcsolatban kezeli az érintettek személyes adatait.
Köteles Ön megadni az adatait?Ön megkeresések, valamint – ha fogyasztónak minősül – fogyasztói panasz megtételére nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére megkeresést, valamint fogyasztói panaszt küld, úgy az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli.
Milyen adatokat kezelünk?Az Adatkezelőhöz érkező megkeresés, illetve fogyasztói panasz által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése, fogyasztói panasz esetén az Fgytv. 17/A. § alapján felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példánya. Jogi igény érvényesítésével kapcsolatban kezeljük az Ön nevét (egyéb azonosító adatait, ha azt korábban átadta és a követelés érvényesítéséhez szükséges), valamint kapcsolattartási adatait (a követelés érvényesítése által megkövetelt körben, ideértve különösen lakcímét, valamint e-mail címét, ha Önnel ezen keresztül kommunikáltunk).
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát szintén 5 évig kell megőriznie az Adatkezelőnek (Fgytv. 17/A. § (7)).
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?Személyes adatait a fenti célból jogi képviselőnk, az eljáró bíróság, más hatóság (pl. közjegyző, végrehajtó) felé továbbíthatjuk.
  • Adatvédelmi jogok gyakorlásának elősegítésével, érintetti kérelmek nyomán hozott intézkedésekkel, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az érintettek adatait?Az Adatkezelőhöz érkező érintetti kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Milyen jogalapon kezeljük az érintettek adatait?Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).   Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintetti) jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk).
Köteles-e az érintett megadni az adataidat?Adatvédelmi jogai gyakorlásához, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. hackertámadás) esetén szükségessé válhat az érintett személyes adatainak (különösen nevének, valamint a részünkre megadott kapcsolttartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az érintett azonosítására a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az érintett személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel, ezt követően pedig azonnal és visszafordíthatatlan módon töröl.
Milyen adatokat kezelünk?Az Adatkezelőhöz érkező kérelem, az érintett neve, valamint kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: lakcíme, e-mail címe). Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre.
Mennyi ideig tároljuk az érintettek adatait?Az érintett adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az érintett személyének azonosítására szolgáló személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tároljuk.
Kinek továbbítjuk az érintett személyes adatait?Az érintett személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság, illetve jogi képviselőnk részére továbbíthatjuk (különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi).

6.       A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A Weboldal használata során a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon ún. Plug-In bővítmények is találhatók, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave Palo Alto, CA 94304, USA) működtet. Ilyen Plug-In bővítmény a weboldalon elhelyezett „Like” gomb is. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a weboldal meglátogatásakor is be van jelentkezve, abban az esetben a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalt. Amennyiben Ön használja a „Like” gombot, akkor az ezzel kapcsolatos adatok szintén továbbítódnak a Facebook-hoz. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön felhasználói oldalához a weboldalon tett látogatását, jelentkezzen ki a Facebook-ról mielőtt ellátogat a Weboldalra. A Facebook adatkezelésével kapcsolatban további információkért kérjük látogassa meg a http://facebook.com/policy/php oldalt.

Az Adatkezelő a weboldalon/webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA). Ennek során az Ön részére például olyan termékek hirdetései kerülnek megjelenítésre, amelyekre a Webshop korábbi látogatása során rákeresett. Ezen sütik célja a viselkedés alapú marketingtevékenység végzése, profilalkotás.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

7.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.

Hozzáférés  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ésha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.   Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.   Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Helyesbítés  Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.
Korlátozás  Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Hozzájárulás visszavonásaAmennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket. Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.
Tiltakozás  Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében. Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Törlés  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte, Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adathordozhatóság  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelőt kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait
Panasz  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belül az egyes felügyeleti (adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

8.       A Tájékoztató módosítása

          Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására. A Tájékoztató naprakész változatát a weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a weboldalon való közzétételkor lépnek hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel a weboldalt, és tájékozódjon az esetleges változásokról.